1990-1999

BG_ElAltar.jpg

1990
BG_Palaciegos.jpg

1990
BG_Anatema.jpg

1991
BG_Junio.jpg

1991
BG_1Sobre500.jpg

1992
BG_Galan.jpg

1992
BG_DApresLorenzo.jpg

1994
BG_LaLlorona.jpg

1994
BG_LLMMNN.jpg

1994
BG_EnFamilia.jpg

1995
BG_EstudioLasDelicias.jpg

1996
Palmera.JPG

1997
BG_Matero_boceto.jpg

1997