1970 - 1979

BG_DePara_heliograbado.jpg

1970
BG_Camafeo_Camafeo.jpg

1971
BG_Gardel.jpg

1972
BG_1973 Cuentos para citaniños D.jpg

1973 Edición de 10 en heliograbado
2011 Edición producida por el Museo de Arte Moderno
BG_Eva_1.jpg

1973
BG_Salome.jpg

1973
BG_SunMaid.jpg

1973
BG_Klonk.jpg

1974
BG_MiLucha.jpg

1974
BG_Cromo.jpg

1967-1976
BG_UnBolivar.jpg

1976-2013
BG_BG_SigaUd_Telones1.jpg

1977
BG_SeriePostalesGonzalez_CapaxHeroe_heliograbado.jpg

1978
BG_SeriePostalesGonzalez_CapaxHeroe_segundoOriginal.jpg

1978
BG_UnPeso.jpg

1978
BG_Yubiil_bocetocontact.jpg

1979
BG_Yubili_boceto.jpg

1979
BG_Yubili.jpg

1979