1980-1989

1985

1986
BG_Belisario.jpg

1986
BG_El Dorado 1.jpg

1986
BG_LOS PAPAGAYOS VISTA.jpg

1986-1987
BG_Tension.jpg

1988

1989
BG_Naufragio.jpg

1989